MASASHI SHIMAKURA
2021.3.3-3.14

©Masashi Shimakura